Vedtægter

København den 25. februar 2020

Vedtægter for Officerernes Netværk i Erhvervslivet (O-N-E)

§1 Navn og hjemsted.
Stk. 1.
Netværkets navn er Officerernes Netværk i Erhvervslivet (O-N-E).

§ 2 Formål.
Stk. 1.
Netværkets formål er:
• Vi fremmer hinandens personlige og faglige udvikling.
• Vi virker som hinandens ressourcepersoner i forhold til udfordringer og problemstillinger i erhvervslivet.

§ 3 Medlemskab.
Stk. 1.
I netværket optages alle tidligere og nuværende linje- og reserveofficerer fra Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Hjemmeværnet. Heri medregnes ikke frivillige fra Hjemmeværnet som ikke har gennemført en komplet officersuddannelse.

Stk. 2.
Optagelse af medlemmer kan kun ske ved henvendelse til bestyrelsen.

Stk. 3.
Optagelsesprocedure:
Tilmelding: Ansøgeren udfylder tilmeldingsskemaet online på netværkets hjemmeside. Efter bestyrelsens godkendelse, underrettes ansøgeren og vedkommende oprettes i diverse systemer samt indbetaler kontingent for indeværende kalenderår. Medlemskab er først gyldigt efter indbetaling af kontingent. Efter indbetaling af kontingent modtager medlemmet instruktion med detaljerede oprettelsesprocedurer.

§ 4 Udmeldelse, slettelse og eksklusion.
Stk. 1.
Udmeldelse af netværket kan kun ske ved henvendelse til bestyrelsen.

Stk. 2.
Ved kontingentrestance udover 3 måneder slettes et medlem.

Stk. 3.
Såfremt restancen betales frem til betalingstidspunktet, vurderer bestyrelsen om medlemmet kan genindtræde. En forudsætning herfor er betaling af alle udeståender.

Stk. 4.
Et medlem kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen, såfremt den pågældende har gjort sig skyldig i brud på almindelig gældende etiske regler, eller har udvist modstridende interesser i forhold til ONE.

Stk. 5.

Eksklusion kan af medlemmet eller bestyrelsen indbringes for førstkommende generalforsamling. Ved anke kan det ekskluderede medlem med 2/3 flertal sætte bestyrelsens beslutning om eksklusion ud af kraft.

§ 5 Kontingent.
Stk. 1.
Medlemmerne betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

Stk. 2.
Kontingent indbetales ved oprettelse og forfalder årligt pr. 1. januar. Dette sker ved indbetaling til ONE netbank.

§ 6 Generalforsamlingen.
Stk. 1.
Generalforsamlingen, hvortil alle medlemmer har adgang, er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af april måned. Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen med mulighed for at stille forslag og afgive sin stemme.

Stk. 3.
Datoen for generalforsamlingens afholdelse meddeles medlemmerne senest 4 uger før afholdelsen.

Stk. 4.
Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5.
Senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse udsender bestyrelsen dagsorden for generalforsamlingen bilagt de indkomne forslag.

Stk. 6.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent jævnfør § 5
6. Valg af minimum 5, op til 9, bestyrelsesmedlemmer, jævnfør § 9, stk. 3
7. Valg af 2 revisorer, jævnfør § 10, stk. 2
8. Eventuelt

Stk. 7.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når 2/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt motiveret ønske herom, eller når bestyrelsen finder det fornødent.

Stk. 8.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 8 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodning herom. Indkaldelsesvarslet skal være mindst 14 dage.

§ 7 Afstemninger og beslutningsdygtighed.
Stk. 1.
Alle medlemmer har én stemme.

Stk. 2.
På den ordinære generalforsamling kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Fuldmagt kan afgives af medlemmer på netværkets hjemmeside. Bestyrelsen foranstalter, at disse medbringes på generalforsamlingen. Fuldmagter kan dog ikke benyttes ifm. en evt. ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 3.
Skriftlig afstemning foretages, når et medlem begærer det, eller dirigenten finder det fornødent.

Stk. 4.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 8 Formand.
Stk. 1.
Netværket ledes af formanden.

Stk. 2.
Formanden tegner foreningen udadtil. Formanden kan underskrive på foreningens vegne i anliggender, som er underlagt bestyrelsen.

Stk. 3.
Formanden, eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, kan indkalde til bestyrelsesmøde.

§ 9 Bestyrelsen.
Stk. 1.
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær, presse- og kommuniktionsansvarlig samt op til 4 bestyrelsesmedlemmer. 

Stk. 2.
Én af bestyrelsens medlemmer tilstræbes at være tjenestegørende i Forsvaret.

Stk. 3.
Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år. På valg lige år er næstformand, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg ulige år formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 6.
Der afholdes bestyrelsesmøde mindst 4 gange årligt.

Stk. 7.
Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at udtræde af bestyrelsen, forelægges dette de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 8.
Bestyrelsen kan afsættes såfremt 2/3 af medlemmerne skriftligt motivering anmodning herom på en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 9.
Bestyrelsen er foreningens bærende kræfter. Bestyrelsesmedlemmerne skal:
• Deltage aktivt i planlægning og udførelse af foreningens arrangementer.
• Deltage i minimum 50 % af bestyrelsesmøderne hen over året.

Stk. 10.
Et bestyrelsesmedlem annoncerer selv sin afsked, såfremt omstændighederne gør, at denne ikke kan leve op til sine forpligtelser over for resten af bestyrelsen. Sker dette ikke kan bestyrelsen med 75 % enighed oplyse bestyrelsesmedlemmet om, at denne skal trække sig med henblik på at få nye bærende kræfter ind i bestyrelsen.

Såfremt bestyrelsen finder behov for at supplere sig selv med yderligere kræfter, kan yderligere bestyrelsesmedlemmer findes og inkluderes i bestyrelsen som menige bestyrelsesmedlemmer frem til førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen kan til enhver tid gøre brug af ressourcer til planlægning og gennemførelse af aktiviteter.

§ 10 Regnskab, revision og budget.
Stk. 1.
Regnskabsåret følger kalenderåret. Netværkets revisorer godkender regnskabet i januar måned mhp. fremlæggelse og formel – og endelig – godkendelse på den ordinære generalforsamling som finder sted jf. §6. 

Stk. 2.
Der vælges på generalforsamlingen 2 revisorer. Disse vælges for 2 år ad gangen i hhv. lige og ulige år, og kan genvælges.

Stk. 3.
Revisorer har til opgave at kontrollere, at netværket i økonomisk henseende administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de af netværkets ledelse fastsatte retningslinjer.

§ 11 Aktiviteter.
Stk. 1.
Netværkets aktiviteter skabes gennem:
• Netværksbaserede drøftelser af erhvervsmæssige udfordringer og problemstillinger via fysiske møder og chatforum på netværkets sociale medier.
• Afholdelse af minimum fire årlige arrangementer. 

• Selvforanstaltede interessegrupper.
• Erhvervsrelaterede arrangementer og projekter.

§ 12 Netværkets opløsning.
Stk. 1.
Opløsningen af netværket kan kun ske med 2/3 flertal af de afgivne stemmer på hhv. den ordinære generalforsamling og simpelt flertal af de afgivne stemmer på en derpå efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2.
I tilfælde af foreningens opløsning afgives netværkets midler til et formål, efter den opløsende generalforsamlings beslutning.